Formularz kontaktowy

Swim VR Sp. z o.o.

ul. Mściwoja II 28A
83-300 Kartuzy

NIP: 5892034381
REGON:  367367450
KRS: 0000680503

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680503.
Kapitał zakładowy 5000zł wpłacony w całości.